De Gildes & Groeperingen

De Gildes zijn groepen die zich in bepaalde kennis en vaardigheid hebben gespecialiseerd. De Gildes zijn ontstaan uit noodzaak aangezien men, in de Vervallen Wereld, zijn leven niet zeker is. Wil je overleven, dan is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je iets kan toevoegen aan de samenleving.

De Gildes en de Gildecultuur

Lid zijn van een Gilde geeft je het recht je kennis en kunde uit te voeren. Men noemt dit het Bestaansrecht, een ongeschreven regel noodzakelijk om de orde te bewaren. De Gildes houden de geheimen van hun eigen kennis en vaardigheid goed bij zich, aangezien dit vaak hun levensverzekering is. Op deze manier wordt het Bestaansrecht in stand gehouden Of de Gildes in de tijd van de Anciens zijn ontstaan of dat ze pas na Teoc zijn opgezet, zijn de meningen over verdeeld. Wat wel zeker is, is dat de Gildes en hun Bestaansrecht niet zijn weg te denken uit de samenleving. Dit gehele systeem van Gildes en hun invloed op elkaar en de samenleven wordt vaak de Gildecultuur genoemd.

Op de meeste plaatsen vormen meerdere Gildes samen één nederzetting. Op sommige plekken bestaan kleine nederzettingen uit één Gilde, die contact hebben met nabije kleine nederzettingen bestaande uit een ander Gilde. Zo voorzien zij elkaar. Vaak zijn dit Agricoles nederzettingen, omdat zij als enige goed kunnen voorzien in de belangrijkste levensbehoefte: voedsel.

Geen enkel van de Gildes kent een centraal, overkoepelend bestuur of autoriteit: afdelingen van Gildes opereren nagenoeg onafhankelijk van elkaar. Het wil vaak zo zijn dat binnen een streek de afdelingen van een Gilde wel contact met elkaar hebben, maar verder onafhankelijk zijn. Lidmaatschap van een Gilde wordt over het algemeen in het hele gebied van de Gildecultuur erkend, al zitten hier wel grenzen aan. Als een lid van het Gilde Medecin naar een regio trekt waar al een andere afdeling van de Medecin actief is, zal er waarschijnlijk geen ruimte gegeven worden om onafhankelijk te blijven bestaan. 

De afdelingen van de Gildes houden er over het algemeen een vrij simpele bestuursvorm op na. Aan het hoofd van een lokaal Gilde staan de Maitres. Dit zijn vaak de meesters in hun vaardigheid, maar het komt ook voor dat zij om andere redenen de leiding hebben. Corruptie, brute kracht of sluwheid kunnen iemand al snel tot Maitre maken, dit heeft weer te maken met het Sterkrecht. Het gros van de Gildeleden, die bewezen hebben hun vak te kennen en/of nuttig te zijn, zijn de Compagnons. Zij voeren het werk van alledag uit. Onderaan staan de Apprenti. Zij zijn nieuw bij het Gilde, nog in de leer of hebben simpelweg pech. 

De Gildecultuur kent nog een algemene verdeling; die tussen Savants en Combatants. De Savants zijn de arbeiders, de werkers of de geleerden. Zij houden zich voornamelijk bezig met de specifieke vaardigheid die het Gilde waar zij lid van zijn kenmerkt. De Combatants zijn zij die het op zich hebben genomen om hun Gildegenoten te beschermen; hun ambacht is geweld. Zij zijn de soldaten, de wachters of de brute kracht die in de Vervallen Wereld maar al te vaak nodig is. Beide termen zijn verzamelnamen en worden door praktisch alle Gildes in dit deel van de Vervallen Wereld gebruikt.

De Gildes hebben dus elk hun eigen specialisme, hun eigen vorm van kennis die hen onmisbaar voor anderen maakt; hetgeen wat hen Bestaansrecht geeft. Het is voor hen van groot belang om de monopolie die zij daarin hebben te handhaven; als ineens iedereen wonden kan behandelen heeft het Gilde Medecin geen toegevoegde waarde in een samenleving meer. Het uitoefenen van een vak of het bezitten van kennis van een ander Gilde (of erger nog, door een Gildeloze), kent men als Bestaanschennis en wordt unaniem door de Gildes veroordeeld. Het is dan ook de normaalste zaak dat bijvoorbeeld een Bricoleur die een wond verschoont zonder pardon overhoop wordt gestoken door een groep Medicin Combatants, of dat een kleine akker van een samenleving van Gildelozen door een verzameling Agricoles in brand wordt gestoken. Dit staat bekend als Rechtdoening en wordt door de andere Gildes volledig geaccepteerd, vaak zelfs aangemoedigd. De Gildecultuur en de veiligheid en structuur die dit biedt moet in stand gehouden worden.

Voor een groot gedeelte van de inwoners van de Vervallen Wereld is de Gildecultuur de basis van hun leven, maar het lidmaatschap van een Gilde hoeft niet de enige vorm van identiteit te zijn. Er zijn ook andere samenlevingsvormen verweven met de Gildecultuur. Een nederzetting kan zich bijvoorbeeld voornamelijk identificeren aan de hand van een gedeelde geloofsovertuiging (zoals een Diocese van de Enfants Lumières), maar kan ook bestaan uit verschillende afdelingen van de Gildes.

De Grote Gildes

In de Gildecultuur van Yerab zijn verschillende Gildes actief. De volgende vijf Gildes zijn hiervan het grootst, zowel qua aantallen als qua invloed.


Het Gilde Agricole

De Agricoles hebben als kerntaak het leveren van het waardevolle en schaarse voedsel. Het Gilde d’Agricole weet hoe zij succesvol voedsel kunnen vergaren, of dat nou is door middel van landbouw, jacht, visserij of kleinschalige kweek. In de Vervallen Wereld is schaarste en honger aan de orde van de dag, dus wie voedsel bezit, heeft een belangrijke troef in handen. Dat zij de bron van al het voedsel zijn, maakt hen in wezen het machtigste Gilde. Weinigen steken een poot uit naar de Agricole, uit angst om geen voedsel meer te krijgen.

Elke lokale afdeling van het Gilde wordt vaak een koninkrijk genoemd. Deze hebben één Maitre; de koning of koningin. Het Gilde werkt volgens een feodaal systeem, wat inhoudt dat de koning of koningin mensen in dienst heeft die stukken land in pacht hebben en hun opbrengst bij hem of haar moeten inleveren. Niet alle Agricoles groeperingen zijn echter zo plaatsgebonden; de Vervallen Wereld kent ook nomadische Agricoles die als jagers-en-verzamelaars leven.

Meer weten over dit Gilde, wat zij doen en hoe zij werken? Kijk dan bij Het Gilde Agricoles.


Het Gilde Mineur

Het Gilde Mineur houdt zich bezig met het verkrijgen van waardevolle Grondstoffen en Anciens Artefacten. Veelal verkrijgen ze dit door het afgraven van oude Anciens ruïnes en al het bruikbare materiaal te verzamelen, of door te graven in de uitgeputte aarde. Voor Teoc is de wereld al grotendeels van grondstoffen ontdaan, dus de klassieke mijn werkzaamheden leveren amper nog iets op; vaak graven de Mineurs dan ook op zoek naar ondergrondse gangen, opslagruimtes, cryptes of bolwerken van de Anciens. Het is hier, ondergronds, dat de Mineurs hun grootste vondsten doen. Veelal is dit oud schroot, waarvan de originele functie lang verloren is gegaan. Dit wordt verhandeld met het Gilde Bricoleur om er weer bruikbare spullen van te maken. Maar soms worden er vondsten gedaan die veel meer waard zijn. Deze vondsten worden Artefacten genoemd en dragen nog de Hoge Magie van de Anciens in bruikbare vorm. Wanneer de Mineurs deze niet zelf houden, worden ze bijna altijd opgekocht door het Gilde Mercantile.

Afdelingen van het Gilde Mineur worden, net als bij het Gilde Agricole, vaak koninkrijken genoemd. Deze koninkrijken bevinden zich vaak nabij eeuwenoude ruïnes van de Anciens, zeldzame gebieden waar nog restjes erts in de bodem zit of op plaatsen waar verborgen Anciens bouwwerken onder de grond zitten. Een Mineur koninkrijk beslaat vaak de plaats waar zij opgravingen doen (een mijn, gangenstelsel of ruïne), hun werkplaatsen en woningen plus de kleine hoeveelheid grond die zij daaromheen kunnen houden.

Koninkrijken van de Mineurs worden vaak bestuurd door iemand van het Derde Volk, die zowel Maitre als koning of koningin is. Hieronder vervullen anderen van dit Volk de belangrijke posities. Andere Volkeren zijn in deze gevallen vaak niet toegestaan om hoge functies binnen het Gilde te bekleden. Sterker nog, afdelingen van het Gilde houden vaak andere Volkeren als slaven, die in de kronkelende gangen graven en het zware, gevaarlijke werk doen. Er gaan veel verschillende verhalen rond over de oorsprong van dit gebruik.

Meer weten over dit Gilde, wat zij doen en hoe zij werken? Kijk dan bij Het Gilde Mineur.

Het Gilde Bricoleur

De Bricoleurs zijn de ambachtslieden van de Vervallen Wereld. Zij zijn technisch begaafd, handig en bedreven in het maken van allerhande producten en apparaten. Of het nu gaat om het bouwen van een plaggenhut, het weven van ruwe stof of het smeden met het schaars te verkrijgen staal, zij weten hoe het moet. Haast elke nederzetting heeft daarom wel een aantal leden van het Gilde Bricoleur onder zich.

De bestuursvorm verschilt, binnen de Bricoleurs, erg van elkaar. Op papier wordt het Gilde geleid door verschillende lokale organen die Comités genoemd worden. Zo’n Comité houdt toezicht op de naleving van de opgestelde regels en het navolgen van bepaalde procedures. Dit alles om de kwaliteit van de ambachten te garanderen en te waarborgen. In de praktijk is deze bestuursvorm niet altijd aanwezig. In steden of gebieden waar het relatief stabiel is en meerdere Bricoleurs actief zijn, is er daadwerkelijk een Comité. Daarbuiten gaan Bricoleurs vooral hun eigen gang of proberen ze onderling losse afspraken te maken. Het komt geregeld voor dat een Bricoleur met ambitie zichzelf tot een lokaal Comité uitroept. Dit is niet altijd even succesvol.

Praktisch gezien hebben de Bricoleurs nooit op zichzelf staande samenlevingen, maar bestaan ze in samenwerking met een van de andere Gildes. Zij werken vooral samen met het Gilde Mineur, waar zij hun Grondstoffen vandaan halen.

Meer weten over dit Gilde, wat zij doen en hoe zij werken? Kijk dan bij Het Gilde Bricoleurs.

Het Gilde Medecin

Het Gilde Medecin houdt zich bezig met de geneeskunst in de breedste zin van het woord. Zij zijn er voor hen die te lijden hebben onder wonden of lichamelijke kwalen en proberen deze zo goed en zo kwaad als dat in de Vervallen Wereld kan te verhelpen. Sommigen kennen kruiden die koortsen laten zakken. Anderen weten wonden te behandelen. Weer anderen weten behulpzame elixers te brouwen. Er zijn zelfs sommigen die er bij zweren met vreemde bezweringen of obscure rituelen de meest tergende pijnen te kunnen verlichten. En, een van de meest waardevolle kundes van het Gilde Medecin; zij houden zich ook bezig met het onderzoek naar de verschillende vormen van het GIF en de behandeling van de gevolgen ervan.

Een afdeling van het Gilde Medecin wordt geleid door een groep Maitres, het Hospitre. Wie binnen het Gilde de functie van Maitre mag vervullen wordt door dat orgaan bepaald. Binnen het Gilde Medecin heerst de cultuur dat Maitres elkaar controleren en toetsen. Maitres van verschillende afdelingen van het Gilde Medecin zoeken elkaar op om elkaar te controleren op de kennis die zij hebben. Het moet namelijk niet zo zijn dat een Maitre der Medecin totaal incompetent is in de geneeskunde… maar het moet ook niet zo zijn dat een Maitre té competent wordt en alles zelf kan. 

Meer weten over dit Gilde, wat zij doen en hoe zij werken? Kijk dan bij Het Gilde Medecin.

Het Gilde Mercantile

De Mercantile houden zich bezig met handel. Zij staan als het ware tussen de andere Gildes in en vormen een essentiële, verbindende factor tussen nederzettingen en Gilde afdelingen. Zij hebben eeuwen geleden het concept van de Stempels geïntroduceerd, iets dat tegenwoordig in heel Yerap gebruikt wordt. Het Gilde Mercantile vervaardigt deze Stempels zelf op een onbekende locatie en dwingen het gebruik hiervan indien nodig ook af. Dit geeft het Gilde Mercantile een enorme machtspositie, omdat zij zowel het geld als de handel mét het geld in handen hebben. Hun goed bewaakte karavanen, gevuld met goederen die zij bij de ene nederzetting kopen, trekken van plek naar plek, om deze spullen in een andere nederzetting weer te verkopen. De Mercantile worden gedreven door hun passie voor persoonlijke welvaart en behalen dan ook grove winsten uit hun diensten.

De Mercantile kennen geen centrale structuur maar bestaan uit een aantal grote, invloedrijke families. Deze families zijn erg gesloten en als buitenstaander heb je praktisch niets in te brengen. Zo kunnen niet-Mercantille wel werkzaam zijn voor het Gilde, zij het als loopjongen tussen twee verschillende nederzettingen of als bewaker van een vaste karavaan. Zij hebben echter allemaal verantwoording af te leggen aan een écht lid van het Gilde Mercantile, die heerst over dat gebied of handelsnetwerk. Op grotere schaal hebben rijkere en machtiger Mercantile het voor het zeggen, maar wie dat zijn en hoe deze machtsverhoudingen liggen is echter niet alom bekend. Dit gebrek aan kennis is iets dat door het gilde Mercantile maar al te graag in stand wordt gehouden.

De verhalen over hen die zich verzetten tegen het Gilde Mercantile, of er alleen al ruzie mee zochten zijn talrijk, en meestal eindigen deze verhalen ermee dat zij die de ruzie begonnen, deze niet na kunnen vertellen…

Het Bestaansrecht van de Mercantile, hun monopolie, is de uitgebreide handel tussen verschillende nederzettingen. Het is geen probleem als een Bricoleur smid in zijn eigen dorp een speer maakt en verkoopt, maar wanneer hij die wilt verhandelen met een nederzetting verderop, moet dit via de Mercantile gaan.

Ook al weet met weinig van de werkingen van dit Gilde en hebben sommigen een angst voor de invloed die de Mercantile hebben, ziet wel iedereen in dat zij noodzakelijk zijn voor het overleven in de Vervallen Wereld. Zonder Mercantile, geen handel. En zonder handel zijn grondstoffen, voedsel en kennis nog moeilijker te verkrijgen dan dat ze nu al zijn. 

Het is als speler niet mogelijk om een lid van het Gilde Mercantile te spelen.

De Kleine Gildes

Naast de bovengenoemde grote Gildes zijn er ook nog een aantal kleinere Gildes. Hoewel ook deze Gildes belangrijke rollen in de samenleving spelen, zijn zij aanzienlijk kleiner dan de andere Gildes. Wat ook doorslaggevend is, is dat deze Gildes niet weergegeven zijn in of op de Gildemunten.

Het Gilde Raconteur

Het Gilde Raconteur brengt één ding: kunst. Dit kan zijn in de vorm van mooie liederen, schilderingen, toneelstukken en nog vele andere soorten van kunst of vermaak. In de Vervallen Wereld zien deze Gildeleden het als hun roeping om het zware bestaan wat minder ellendig te maken en om, door middel van hun liederen en verhalen, het levende 'geheugen' van de wereld te zijn. Dit geeft hen ook een belangrijke troef; als iemand iets slechts of doms doet, dan zorgen de verhalen van de Raconteurs er in rap tempo voor dat de hele samenleving het weet en het ook niet snel vergeet. Toch wordt er wel eens door anderen op hen neergekeken. Hoe meer een samenleving kampt met schaarste, hoe meer mensen zich beginnen af te vragen hoeveel de Raconteurs eigenlijk toevoegen. In gevallen van echte hongersnood, zijn het haast altijd de Raconteurs die dit als eerste in hun buik moeten merken. Zelf vinden de Raconteurs juist dat hun vermaak en afleiding juist dan onmisbaar zijn (en zij daardoor ook).

Elke groep of afdeling kent wel een Maitre die het Gilde min of meer leidt, al laten deze kunstzinnige figuren zich doorgaans maar moeilijk aansturen. Verder zijn zij vaak vrij chaotisch. Ook kent men hier niet echt het onderscheid tussen Savants en Combatant. Dat wil zeggen dat de meesten, als het moet, een beetje van beiden zijn.

Meer weten over dit Gilde, wat zij doen en hoe zij werken? Kijk dan bij Het Gilde Raconteurs.

Het Gilde Postale

Hoewel het Gilde Postale geregeld samenwerkt met het Gilde Mercantil en zij ook vaak dezelfde routes gebruiken, hebben zij een compleet andere missie en wereldbeeld. Waar het Gilde Mercantile reist tussen nederzettingen om goederen heen en weer te brengen vanuit een verlangen naar rijkdom, reist het Gilde Postale tussen nederzettingen om ze te verbinden en samen te brengen. Tegen vaak relatief kleine vergoedingen brengen zij brieven en berichten van hot naar her, soms zelfs door en langs gevaarlijk terrein of naar verre oorden. Omdat velen in de Vervallen Wereld niet kunnen lezen, dragen zij vaak de brieven en berichten hardop voor. Het Gilde Postale gelooft dat, om de Vervallen Wereld beter te maken, men meer in verbinding moet staan met elkaar. Immers kan men dan pas meer leren over de wereld, die nu voor velen nog in mysterie gehuld is. En dan pas kan men bouwen aan een beter bestaan.

Vanwege het vele reizen hebben sommige leden van het Gilde een ongeëvenaard beeld van de wereld. Volgens velen is het ook niet zozeer een Gilde, maar eerder een gedachtegoed of een roeping. Veel Gildeleden kenmerken zich dan ook door hun avontuurlijk en eerlijk aangelegde persoonlijkheden. Vrijwel overal in de Vervallen Wereld worden de leden van dit Gilde gerespecteerd en welkom geheten, ongeacht namens wie zij een bericht komen leveren.

Naast de reizende Postale-leden, die al vaak van Sayyeh naar Coronne en terug zijn geweest, zijn er ook een boel ‘lokale’ Gildeleden. Zij beslaan een kleiner gebied, of zelfs een enkel koninkrijk, om daar voor verbinding te zorgen. Hoewel zij minder ontzag krijgen dan hun meer dappere broeders en zusters, zijn zij in hun omgeving immer een welkom gezicht en worden dan ook met de nodige respect behandeld.

Het is als speler niet mogelijk om zonder toestemming iemand van het Gilde Postale te spelen. Neem hiervoor contact op met de organisatie.

Het Gilde Cuisinier

Waar het Gilde Agricole de bron van voedsel is, zijn het de Cuisinier die zich hebben bekwaamd in het maken van voedzame gerechten. Zeker gezien voedsel schaars is, is het wenselijk hier het meeste uit te halen. Zij zijn het Gilde van de kroegen en taveernes, maar ook van de feesttenten en gokhallen als je sommigen moet geloven.

Het Bestaansrecht van het Gilde Cuisinier ligt bij het actief verkopen van (bereid) eten en drinken. Elke bar, kroeg, gaarkeuken of hostel valt dus onder dit Gilde. Jan met de pet die voor zijn familie een soep maakt, pleegt geen Bestaansschennis jegens de Cuisinier en een kleine lokale Agricoles bakker ook niet. De kern zit echt in het runnen van een locatie of ‘bedrijf’ dat als doel het voeden van betalende gasten heeft.

Het is logisch dat in vaste nederzettingen of steden de Cuisiniers meer aanwezig zijn dan in een klein gehucht. Maar in deze grotere vormen van samenleving, ontstaan ook excentrieke uitschieters onder het Gilde: niet alleen maar gaarkeukens maar ook zuipketen of zelfs echte (vervallen) uitgaansgelegenheden.


Het Gilde Cuisinier bestaat uit de cateraars op het evenement.

Het is als speler niet (zomaar) mogelijk om iemand van het Gilde Cuisinier te spelen.

Toch een Cuisinier willen spelen? Meld je dan aan als barvrijwilliger of cateraar.

Groeperingen buiten de Gildes

Hieronder staan nog noemenswaardige groeperingen die buiten de Gilde organisatiestructuur staan.

De Enfants Lumières

De Enfants Lumières zijn mensen die de Heer van het Licht aanhangen en hem aanbidden als hun hoogste godheid. Het is niet enkel een groepering, maar vooral een geloofsovertuiging. Zij zijn ervan overtuigd dat alle onmensen (niet-menselijke wezens) moeten worden uitgeroeid om de Gouden Tijd van de Anciens te doen herleven. Hun relatie tot de Gildes kan per regio erg verschillen. Soms komt het voor dat een aantal mensen binnen een bepaald Gilde Enfants zijn. Ook kan het voorkomen dat het gehele Gilde in een gebied bestaat uit dienaren van de Lichtheer. Daarnaast kennen de Enfants ook nog hun eigen samenlevingsstructuur, Dioceses genaamd, die hun eigen plaats binnen de Gildecultuur in kunnen nemen. De Enfants kennen een driedeling tussen de Legioenen van Fratres, de geestelijken van de Gessurites en de gewone bevolking die de Lais vormen.

Bij een Legioen van de Enfants Lumières kan je alleen spelen als figurant.

Als speler kan je wel een Laï spelen of iemand die de Lichtheer aanhangt.

Meer weten over dit geloof en hun samenleving? Kijk dan bij de Enfants Lumières.

De Malformés

Malformés is in Yerap de verzamelnaam voor elk wezen dat door het GIF extreem is gemuteerd in lichaam en/of geest. Deze vervorming kan enorm variëren, maar bestaat over het algemeen uit blaren, bulten, vergroeiingen en gezwellen. Malformés staan buiten de samenleving en worden gezien als mismaakten, monsters en mutanten. Walgelijke verschijningen. Voortvloeisels van het GIF. Niemand wil met ze omgaan, niemand wil ze kennen, niemand wil ze zien. Ze worden gezien als minderwaardig en ook in bijna alle gevallen zo behandeld. Ze staan helemaal onderaan de sociale ladder, op gelijke voet, of misschien zelfs wel onder de Cannibales. Om die reden zijn de Malformés ook voor het grootste gedeelte naar de meest afgelegen plekken van de Vervallen Wereld getrokken. Diep in de met GIF besmette gebieden, daar waar de andere volkeren nooit willen of kunnen komen, zoeken zij hun thuis en proberen ze te overleven. Zo maken zij gebruik van het enige voordeel dat ze hebben ten opzichte van de andere Volken: hun betrekkelijke bestandheid tegen de gevaren van het GIF. Hier jagen zij of verbouwen voedsel, voor zover dat lukt, maar vaak genoeg leven ze ook als bandieten die roven en stelen voor hun eten.

Als speler mag je alleen met toestemming van de organisatie een Malformés spelen.

Meer weten over deze mismaakte figuren en hun bestaan? Kijk dan bij de Malformés.

De Cannibales

Laten we voorop stellen: Cannibales is een onjuiste verzamelnaam. Deze naam is ontstaan uit bijgeloof, onwetendheid en angst. De Cannibales zijn het uitschot van de samenleving en leven, letterlijk en figuurlijk, op de rand van de civilisatie. Het zijn individuen, groepen, of zelfs bendes, die in de woestenij van de Vervallen Wereld trachten te overleven. Vaak zijn ze hier beland omdat ze in de samenleving niet welkom waren, maar ook kunnen ze hier door puur onfortuin verzeild zijn geraakt. Door overvallen, plundertochten en roofpartijen schrapen zij de benodigdheden voor hun bestaan bij elkaar. Soms, maar dan ook heel soms, zijn deze schepsels zo wanhopig om te overleven dat ze zich zelfs verlagen tot het eten van mensen- en mens-achtigen. Dit gegeven is zo afschuwelijk, dat het gelijk al hun lotgenoten dezelfde naam bracht: Cannibales.

Meer weten over deze verbannen figuren en hun bendes? Kijk dan bij de Cannibales.